II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1.Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення

2.1.Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.

2.2. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не вище 70°С.

3.2. Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не Дозволяється користуватися приладами з написом на панелях (корпусі): «Тільки для проведення дослідів учителем».

3.3. Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности» повинні задоволь­няти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42В).

3.4. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

3.5. Під час проведення дослідів не допускайте граничних наван­тажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

3.6 Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

3.7. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

3.8. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

3.9. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.

3.10.Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

3.11. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.3.12. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

3.13. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

3.14. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть всі прилади з електромережі.

4.2. Розрядіть конденсатори.

4.3. Приберіть свої робочі місця.

4.4. Прилади здайте вчителю.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.

5.2. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебу­вають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.

5.3. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.4.При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 01, а дітей виведіть у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем фізики

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Затверджено: Наказом директора школи

від «__»____200_р., №

Директор:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція №_

з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою

І. Загальні положення

1.1. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кіно-демонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.1.2. Дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосередньо в кабінеті фізики за умов, якщо:

- забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову клітку;

- проходи до дверей між рядами лабораторних столів не захаращені;

- у лабораторії присутні учні тільки одного класу;

- електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог ПУЕ;

- виконується інструкція з експлуатації кіноустановки.

1.3. Проекційна аппаратура повинна бути заземлена за схемами, вміщеними в технічних описах та інструкціях, що додаються до апаратів.

1.4. Екран слід закріплювати по центру передньої стіни кабінету (лабораторії) так, щоб його нижній край знаходився на відстані не менш як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, що просвічуються.


4749773454289981.html
4749803666623215.html
    PR.RU™