Методичні рекомендації щодо виконання роботи

Облік розрахунків з підзвітними особами В програмі "1С:Бухгалтерия 7.7" ведеться на субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" з розрізі аналітичних рахунків за окремими особами.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами в програмі "1С: Бухгалерия 7.7" призначені наступні документи: "Приходная накладная", "Расходный кассовый ордер", "Приходный кассовый ордер", "Авансовый отчет ".

Факт видачі коштів в під звіт реєструється документом "Расходный кассовый ордер", повернення невикористаних коштів підзвітною особою в касу підприємства оформлюється за допомогою документа "Приходный кассовый ордер".

Документ "Приходная накладная" було детально розглянуто в темі _, але відмітимо, що якщо в цьому документі встановлено параметр програми "Через подотчетное лицо", то даний документ, що реєструє оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою, відображав дві різні господарські операції, що оформлюються в обліку різним набором проводок. У першому випадку відбувається часткове чи повне закриття взаєморозрахунків з постачальником через списання .сум, виданих підзвітній особі, У другому випадку - просте списання сум з підзвітної особи.

Документом, що оформлює підзвітні кошти, є авансовий звіт. Документ "Авансовый отчет" є багатофункціональним документом. За допомогою цього документу можна оформити як операцію по розрахунках з підзвітною особою, так і операцію оприбуткування матеріальних і нематеріальних активів придбаних підзвітною особою.

При заповненні реквізитів авансового звіту вибір підзвітної особи з довідника "Сотрудники".

В графі "Валюта" документу "Авансовий отчет " необхідно зазначити валюту авансового звіту, в якій вказуються суми витрат підзвітної особи із зазначенням курсу валюти стосовно гривні. У випадку оформлення документом оприбуткування матеріальних цінностей в полі "Валюта" повинна бути зазначена гривня.

Вибором з довідника "Налоги и отчисления" визначається ставка ПДВ для даного документа та вказується місце зберігання, оприбуткованих від підзвітної особи запасів.

У табличній частині документа вказується:

1. дати початку і закінчення відрядження, що використовуються в основному в друкованих формах звітів про відрядження;

2. бухгалтерський рахунок, на який повинні бути віднесені поточні витрати та аналітика обраного рахунка;3. довідкова інформація, про те, за що і по якому документу здійснено витрати;

4. кількість об'єктів, що оприбутковуються;

5. ціна без ПДВ запасів, які оприбутковуються (для витрат останні дві графи недоступні для редагування);

6. сума поточних витрат без ПДВ;

7. сума податку на додану вартість (у валютному авансовому звіті цс поле заповнювати не потрібно);

8. загальна сума по поточних витратах з ПДВ (вартість з ПДВ об'єктів, що оприбутковуються);

9. ознака проведення рядка документа;

10. ознака включення поточних витрат до складу валових витрат (для ,того, щоб поточні витрати входили до складу валових витрат у реквізиті "Валовые затраты" потрібно встановити значення "Да").

Облік розрахунків підприємства з його контрагентами (покупцями і постачальниками) ведеться в типовій конфігурації в розрізі так званих документів-замовлень.

Документом-замовленням в програмі є перший документ в пов'язаній за змістом послідовності документів, які впливали на стан розрахунків з контрагентом (регламентували відносини з ним). Прикладами такої послідовності можуть бути:

1. рахунок-фактура - видаткова накладна - банківська виписка (в цьому випадку замовленням є рахунок-фактура);

2. рахунок-фактура . - банківська виписка - видаткова накладна (замовленням також є рахунок-фактура);

3. договір - прибуткова накладна - банківська виписка (замовленням є договір);

4. договір - рахунок-фактура - видаткова накладка - банківська виписка (замовленням є договір);

5. видаткова накладна - банківська виписка (замовленням є видаткова накладна);

6. вхідний рахунок - банківська виписка - прибуткова накладна (замовленням є вхідний рахунок).Варіант обліку взаєморозрахунків з клієнтом — по рахунках/накладних або за договорами визначається для кожного клієнта в реквізиті "Вид взаиморасчетов" форми елементів довідника "Контрагенты". Наприклад, підприємство може вести облік взаєморозрахунків з постійними постачальниками (покупцями) в розрізі договорів, а з випадковими постачальниками (покупцями) - в розрізі рахунків/накладних. Разом з тим, вибір варіанту обліку взаєморозрахунків "По договорам" зберігає можливість ведення обліку розрахунків з тим же контрагентом в розрізі рахунків (накладних).

По одному й тому ж замовленню може бути декілька відвантажень і декілька оплат, однак не можна виконати відвантаження або оплату одразу по декількох замовленнях.!

Типова конфігурація дозволяє вести облік господарських операцій підприємства по кількох видах розрахунків - готівка, передоплата і бартер.

Кожен з них має свої особливості у використанні і по-різному відображається в бухгалтерському обліку. Вибір того чи іншого виду торгівлі здійснюється в кожному прибутковому і видатковому документі^

Передплата –

Реалізує стандартну схему відвантаження і оплати товару. При проведенні документ "Расходная накладна" формує типові бухгалтерські проводки. Передоплату можна використовувати не лише у випадку фактичної передоплати клієнта за товари, а в будь-якій ситуації, при безготівкових розрахунках для проведення видаткових чи прибуткових документів.

Розрахунок за готівку –

Використовується у випадку, якщо передбачається негайний розрахунок готівкою за придбаний товар. Таким чином, накладна за готівку, окрім стандартних дій, формує бухгалтерську проводку по оплаті товару. У випадку, коли передбачається розрахунок готівкою через певний проміжок часу, потрібно виписати накладну на "передоплату", а при надходженні грошей в касу, оформити цю операцію за допомогою документу "Приходный ордер".

Бартер –

Використовується при оформленні товарообмінних (бартерних) операцій. Бартер відрізняється від інших розрахунках набором сформованих бухгалтерських проводок. Зазначимо також, що реєстрація факту взаємозаліку по бартерній угоді оформлюється в типовій конфігурації з допомогою документу "Перезачет-бартер", який слід вводити по відношенню до документу, який закриває бартерну поставку попередній числом з метою коректного визначення сум попереднього відвантаження при його

Операції щодо надходження запасів на підприємство згідно договорів оформлюються документами, зазначеними в розділі .

Основу розрахункових операцій становлять укладені договори. Для введення договору в програмі необхідно виконати команди:

"Документы" - "Договор".

При введенні договору потрібно:

1. визначити контрагента з яким укладається договір;

2. валюту, в якій проводитимуться розрахунки та її курс у гривнях;

3. вид торгівлі;

4. зазначити оподаткування ПДВ операцій по договору.

Крім того, в договорі визначаться термін дії (через визначення дати початку та кінця його дії) та загальна сума договору.

Як один з Параметрів документу потрібно визначити відображений операцій по договору ~в податковому обліку та необхідної виписки податкових накладних.

Документом, відповідно до якого проводяться розрахунки з покупцями є "Счет-фактура"} порядок заповнення якого розглянуто в темі 4.3 підручника.

Документ "Перезачет-бартер" призначений для взаємозаліку коштів покупця між різними замовленнями. Він дозволяє закривати зустрічні постачання (бартер) чи перерозподіляти суми між замовленнями покупця. Документ може використовуватися також для контролю сум ПДВ по замовленнях .

Для реєстрації факту взаємозаліку за бартерною угодою, документ "Перезачет-бартер" потрібно вводити попереднім числом щодо документа, що закриває бартерне постачання, з метою коректного визначення сум попереднього відвантаження при його проведенні»

Завдання.

1. Облік розрахунків із підзвітними особами.

1.1. відобразити видачу працівнику підприємства Адмінову І.О. (інженер) 1550 грн. на відрядження з метою придбання електродвигуна.

1.2. оформити авансовий звіт працівника. Додаткові дані: дні відрядження – 1 ; місто відрядження – Житомир; вартість двигуна – 1050 грн.; вартість квитка – 30 грн. в 1 сторону

1.3. оформити оприбуткування двигуна на склад підприємства(оптовий.

1.4. відобразити здачу зайвих коштів працівником у касу підприємства.

2. Облік розрахунків із покупцями, постачальниками.

2.1. ввести 2 послідовності документів щодо реалізації ТМЦ (Рахунок-фактура – Банківська виписка(ПКО) – Видаткова накладна);

2.2. ввести 2 послідовності документів щодо придбання ТМЦ (Вхідний рахунок – Платіжне доручення-Банківська виписка(ВКО)- Видаткова накладна)

Контрольні запитання.

1. Які документи оформляються при видачі коштів на відрядження?

2. Правила заповнення авансового звіту.

3. Що таке документ-замовлення в програмі?

4. Яка послідовність введення документів при реалізації товарів?

5. Яка послідовність введення документів при придбанні товарів?


Практична робота №8

Тема Комп’ютеризація обліку витрат діяльності та процесу виробництва.

Мета За допомогою програми 1С Підприємство 7.7 навчитись вести облік витрат діяльності та процесу виробництва на підприємстві.

Студенти повинні

Знати :

Методика обліку витрат на підприємствах України

Калькуляція витрат.

Види калькуляції.

Поняття незавершеного виробництва.

Уміти:

Формувати довідник «Номенклатура ТМЦ» , «Продукція».

Відображати витрати на виробництво продукції.

Формувати планову калькуляцію витрат на виробництво продукції.

Формувати кінцеву калькуляцію


4667953806721182.html
4668005456802818.html
    PR.RU™